អ្នកជំនាញ ICT

សេចក្តីផ្តើម

សេចក្តីផ្តើម

ផ្នែករឹង និង ផ្នែកទន់នៃកុំព្យូទ័រ

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

សុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រ

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ការប្រើប្រាស់ អ៊ីនធ័រណែតនិងសារអេឡិចត្រូនិច

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

សុវត្ថិភាពលើបណ្តាញអ៊ីនធ័រណែត

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ការធ្វើឯកសារជាមួយឯកសារគំរូ

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ការរៀបចំឯកសារ

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ការប្រើប្រាស់រូបភាពនៅក្នុង Ms. Word

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ការគណនាក្នុង Ms. Excel

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ផ្នែកទី 6

ផ្នែកទី 7

ផ្នែកទី 8

ផ្នែកទី 9

ការបង្កើតស្លាយសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញ

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ផ្នែកទី 6

ផ្នែកទី 7

កម្មវិធី Google

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ផ្នែកទី 6

ផ្នែកទី 7

ផ្នែកទី 8

ផ្នែកទី 9

ផ្នែកទី 10

ផ្នែកទី 11

ផ្នែកទី 12

សេចក្តីបញ្ចប់

សេចក្តីបញ្ចប់

សេចក្តីផ្តើម

បន្ទាប់

សូមស្វាគមន៍ការមកដល់មេរៀន "អ្នកជំនាញ ICT"។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះ អ្នកនឹងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដើម្បីយល់ពីផ្នែកពិបាកៗបន្ថែមនៃកុំព្យូទ័រ ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធ័រណែត និងការបង្កើតប្រភេទឯកសារដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបន្ថែមទៀត។

ចូរចាំថា អ្នកអាចចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកតាមសម្រួល ដើម្បីរៀនមេរៀននេះ។ វាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការរៀន ម្តងបន្តិចៗ!

អ្នកអាចប្រើតារាងមាតិកានៅខាងឆ្វេងដើម្បីចុចទៅមេរៀនជាក់លាក់ណាមួយ ឬក៏ដំណើរការមេរៀនម្តងមួយៗក៏បាន។

ដើម្បីចាប់ផ្តើម សូមចុច ប៊ូតុង "បន្ទាប់"