អ្នករៀន ICT ដំបូង

សេចក្តីផ្តើម

សេចក្តីផ្តើម

កុំព្យូទ័រ និង ផ្នែកទន់

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ការប្រើប្រាស់ កណ្តុរ

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ការវាយអត្ថបទ និង សុវត្ថិភាព

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ផ្នែកទី 6

ការប្រើប្រាស់សារអេឡិចត្រូនិច (អ៊ីមែល) និង ការបកប្រែរបស់ Google

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ផ្នែកទី 6

ផ្នែកទី 7

ផ្នែកទី 8

Facebook និង សុវត្ថិភាពលើបណ្តាញអ៊ីនធ័រណែត

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ផ្នែកទី 6

ផ្នែកទី 7

ផ្នែកទី 8

ផ្នែកទី 9

ផ្នែកទី 10

ការសរសេរលិខិតការងារ

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ការរៀបចំប្រវត្តិរូបការងារ (CV)

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ឈ្វេងយល់ពីរូបភាព និង កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 5

ផ្នែកទី 6

គណនាជាមួយ Excel

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ផ្នែកទី 6

ផ្នែកទី 7

ផ្នែកទី 8

ផ្នែកទី 9

ផ្នែកទី 10

ផ្នែកទី 11

ផ្នែកទី 12

ការបង្កើតស្លាយសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញ

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ផ្នែកទី 6

ផ្នែកទី 7

ផ្នែកទី 8

ការប្រើប្រាស់ Google Drive

ផ្នែកទី 1

ផ្នែកទី 2

ផ្នែកទី 3

ផ្នែកទី 4

ផ្នែកទី 5

ផ្នែកទី 6

ផ្នែកទី 7

សេចក្តីបញ្ចប់

សេចក្តីបញ្ចប់

សេចក្តីផ្តើម

បន្ទាប់

សូមស្វាគមន៍ ការមកដល់មេរៀន "អ្នករៀន ICT ដំបូង"។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះ អ្នកនឹងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដើម្បីយល់ និងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ សារអេឡិចត្រូនិច(អ៊ីមែល) និង ការបកប្រែ ការមានសុវត្ថិភាពលើបណ្តាញអ៊ីនធ័រណែត ព្រមទាំងការធ្វើឯកសារ សៀវភៅបញ្ជី និង ការបង្កើតស្លាយសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញ។

ចូរចងចាំថា អ្នកអាចចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកតាមសម្រួល ដើម្បីរៀនមេរៀននេះ។ វាអត់មានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការរៀន ម្តងបន្តិចៗ!

អ្នកអាចប្រើតារាងមាតិកានៅខាងឆ្វេងដើម្បីចុចទៅមេរៀនជាក់លាក់ណាមួយ ឬក៏ដំណើរការមេរៀនម្តងមួយៗក៏បាន។

ដើម្បីចាប់ផ្តើម សូមចុច ប៊ូតុង "បន្ទាប់"